Deutsche Qigong Gesellschaft


Das Gras wächst nicht schneller,
auch wenn du an ihm ziehst.

                                                 Li ZhiChang                 
  
 


Link:
www.qigong-gesellschaft.de
Link: Ausbildungsrichtlinien der DQGG